Quer ganhar esta lâmpada original do Líbano?

Shahiya
  • LinkedIn - Shahiya
  • TripAdvisor - Shahiya
  • Facebook - Shahiya
  • YouTube - Shahiya
  • Instagram - Shahiya

Shahiya Restaurante e Eventos

Contato: Rua Paul Valery, 121 - Zona sul de São Paulo

11 2537.3337 - contato@shahiya.com.br